Karnataka’s former deputy CM Parameshwara throws hat in the ring

  • Karnataka’s former deputy CM Parameshwara throws hat in the ring